Bakgrunnen for baptismens etablering her i Grenland.

 

«Baptistmenigheten i Porsgrund og Solum»

var første baptistmenighet i Norge og ble stiftet 22. april 1860.

  •  Dette var i en tid med åndelig oppvåkning i landet. Presten Gustav A. Lammers hadde brutt med statskirken og dannet en rekke frimenigheter i Norge. Dette var mulig fordi Konventikkelplakaten ble opphevet i 1842. Den hadde helt fra 1741 vært lovhjemmel for at statskirkens prester kunne ha monopol på å holde gudstjenester og føre kontroll av all kristelig virksomhet. Religiøs aktivitet utenfor Konventikkelplakatens ramme, ble ansett som lovstridig og overtredelse førte til arrestasjoner, bøter og fengsel. Opphevelsen gjorde det imidlertid lovlig å utøve kristelig virksomhet utenfor statskirkens kontroll, noe som førte til åndelig oppvåkning og gjorde det mulig med frikirkelig virksomhet i Norge.
  • Inn i denne vekkelsen kom også baptist-pioneren Fredrik Ludvig Rymker. Han var dansk sjømann, som hadde fått kontakt med baptister i New York. Anledningen var et sykehusopphold etter en ulykke ombord på skipet, der Rymker mistet det ene benet. I møte med en sjømannskirke, drevet av en baptistmenighet i byen der, opplevde han en religiøs omvendelse, hvoretter han ble døpt, og ble så medlem av denne baptistmenigheten i New York.
  • Da han etter en tid kom tilbake til Danmark, begynte han som kolportør for kristelige bøker, traktater og bibeldeler, noe som etter hvert utviklet seg til også å omfatte møtevirksomhet og kallet til å reise til Norge, for å introdusere baptismen her.
  • I Norge møtte han en åndelig brytningstid med vekkelse flere steder i landet. Spesielt her i Grenland var det en sterk åndelig oppvåkning på gang. Rymker valgte derfor å starte sin virksomhet her. Ettersom også dåps-spørsmålet allerede var et aktuelt tema i Frimenigheten, som Lammers hadde stiftet, ble det naturlig for Rymker å søke kontakt med denne menigheten. Forholdet til Frimenigheten ble likevel etter hvert noe anstrengt. Spesielt gjaldt dette synet på dåpens form og innhold, men også andre teologisk og læremessige standpunkter, skapte avstand.
  • Den første baptistiske dåpshandling fant sted 1. juledag 1858. Det skjedde i Porsgrunnselva, nedenfor Tollnæs gård. Vi vet ikke nøyaktig hvor dette skjedde, men man vet at det var på vestsida, antagelig rett over for Osebro. Ved senere dåpshandlinger nevnes Lergravstrand som dåps-sted, litt lenger nord i elva. Den første som ble døpt var Karl Gundersen Kongerød, født og oppvokst på Tollnes.

Den 22. april 1860 ble «Baptistmenigheten i Porsgrunn og Solum» stiftet. Det skjedde på Zimmermannsgården på vestsida i Porsgrunn, og menigheten besto da av åtte medlemmer. Disse var:

Karl Gundersen Kongerød, Abraham Pedersen Klovholt, Sigvald Andersen, Ingeborg Kristine Olsdatter, Anders Olsen, Kari Christensdatter, Mathilde Lovise Kristine Rymker og Fredrik Ludvig Rymker.

 

  • En sped begynnelse tok form, men det Rymker skriver i sine dagboknotater fra den første dåpshandlingen, viser at det var det vyer over det som skjedde:

”Maa han da ogsaa blive den første af mange Tusinder som ei alene skal blive døbt, men blive Salige hos vår dyrebare Frelser..”

Når vi ser på Baptistsamfunnet i Norge og historien fram til i dag, får en vel si at Rymkers ønske og visjon har gått i oppfyllelse.

 

  • Virksomheten i den første baptistmenigheten ble senere lokalisert til Skien. Navnet ble også endret til «Baptistmenigheten i Porsgrund, Solum og Skien». Baptistenes virksomhet her i Grenland, ble noen år senere samlet i en menighet, Skien Baptistmenighet, som også inkluderte virksomheten her i Porsgrunn.
  • Dagens baptistmenighet i Porsgrunn har ingen organisatorisk ubrutt linje tilbake til 1860, men ble re-stiftet så sent som i 1944. Under andre verdenskrig ble det etablert virksomhet i Porsgrunn av baptistpredikanter. Base for denne virksomheten var en gruppe aktive baptister som bodde i Porsgrunn. Blant dem var det noen år tidligere dannet en misjonsgruppe av kvinner. Etter hvert ble det aktuelt å danne egen menighet i byen. 27 baptister meldte seg som interessert, og 16. september 1944, samlet de seg i Godtemplarlokalet for å stifte Porsgrunn Baptistmenighet. Byen hadde nå på nytt fått sin lokale baptistmenighet og Det Norske Baptistsamfunn en ny menighet.
  • Gudstjenestene ble, den første tiden, holdt på forskjellige steder i byen, men i 1945 kjøpte menigheten et hus i Winthers gate 4, som ble ominnredet til forsamlingshus. I menighetens jubileumsskrift ved 50-års jubileet, nevnes at virksomheten fikk med dette vind i seilene og markert framgang.  Men etter hvert viste det nye forsamlingshuset seg alt for trangt for en virksomhet i ekspansjon. Det ble derfor lagt planer om å skaffe et nytt lokale for menighetens virksomhet.

 

Baptistkirken i Porsgrunn er en «forsoningskirke»

Det Norske Baptistsamfunn mistet flere av sine kirker under andre verdenskrig. Etter krigen kom tyske trosfeller nokså raskt på banen med å tilby hjelp til gjenreisning av norske baptistkirker. Unge tyske baptister startet en aksjon i forsoningens tegn. Disse gjorde en imponerende innsats med innsamling av flasker og skrapjern, som ble omsatt til penger på forsoningskontoen. Etter hvert som aksjonen vokste, kunne tyske baptister tilby å gi 200.000 kroner til en vennskapskirke i Norge. Det Norske Baptistsamfunn besluttet allerede i 1963 at vennskapskirken skulle bygges i Porsgrunn. Beløpet fra tyske baptister utgjorde en tredjedel av kalkulerte bygge-kostnader. Grunnarbeidet ble påbegynt i 1967. Det viste seg snart at de kalkulerte kostnadene ble langt høyere enn først beregnet. Men prosjektet ble gjennomført og kirken kunne innvies 15. september 1968.

Siden dette har kirken vært senter for menighetens virke her i Porsgrunn og omegn. Den har en stilren utførelse med utvendig teglstensfasade og er et bygg som menigheten og byen kan være stolt av. Innvendig har kirken et vakkert gudstjenesterom og i underetasjen diverse rom for mindre samlinger av forskjellig art.

 

 

Kilder:

Peder A. Eidbergs bok: «Det folk som kalles baptister»

Jubileumsskrift: «Porsgrunn Baptistmenighet 50 år» - redigert av Kai Holien.

«Norges Baptister 100 år» av Frithjov Iversen.

Diverse artikler og jubileumshilsener ved 150-års jubileet.

Porsgrunn, mars 2019.

Tor L. Rønneberg

Se artikkel: Velkommen til Porsgrunn Baptistkirke.